Werken aan geletterdheid loont

Ontwikkelingen in bedrijven zoals automatisering, standaardisering en nieuwe organisatievormen gaan gepaard met verhoogde eisen voor werknemers. Werknemers moeten steeds vaker de computer of technologische hulpmiddelen gebruiken bij lees-, schrijf- en rekentaken.

Een leven lang leren is geen inhoudsloze slogan, maar realiteit.

Werkgevers aarzelen om te investeren in laagopgeleide werknemers, onder wie laaggeletterden. Redenen zijn moeilijk meetbaar rendement, het idee dat scholing voor deze groepen zinloos is of de angst dat geschoolde werknemers naar de concurrent gaan. (Smit e.a., 2005)